Kjøpsvilkår

KJØPSBETINGELSER FOR TRUCK- LINE AS

Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra Truck- Line AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Kjøper menes i dette dokumentet som den person eller instans som bestiller en vare fra Truck- Line AS.

 

PRISER

Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusive merverdiavgift hvis ikke annet er bemerket.

Ved salg til Svalbard legges det ikke til norsk mva.

Våre norske forhandlere kan bestille varer med leveringsadresse utenfor Norges grenser. I slike tilfeller vil ekstra utgifter til frakt tilfalle kunden i sin helhet. Kunden er selv ansvarlig for å betale eventuelle avgifter og toll til annet lands myndigheter dersom dette er nødvendig.

 

BETALINGSALTERNATIVER

Truck- Line AS benytter DIBS sikre betalingsløsning, og godtar betaling med alle betalingskort godkjent av Dibs, herunder VISA og MASTERCARD. Truck-Line AS oppbevarer eller lagrer ingen kredittkort opplysninger.

Våre registrerte forhandlere og foretak med eget kundenummer og innvilget kreditt hos Truck- Line AS kan handle mot faktura.

Søknader og forespørsel om forhandlerstatus og konto kan henvendes pr. mail til info@truck-line.no eller pr. telefon til 22 16 21 21.

 

PRISENDRINGER

Prisene kan endres uten forutgående varsel til kjøper. Dette kan være endrede leverandørpriser, endrede valutakurser og lignende. Prisen på en vare kjøper har fått bekreftet pris på vil ikke under noen omstendigheter bli endret, det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunkt som gjelder. Truck- Line AS forplikter seg til og levere varen til avtalt pris. Dersom det foreligger en prisendring vil kjøper bli forelagt den nye prisen og kan velge å avstå fra kjøpet uten kostnader. Alle priser er oppgitt eks. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Truck- Line AS side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 10% av normal utsalgspris, kan Truck- Line AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Alle salgs- og tilbudspriser gjelder så langt lageret rekker. Dersom det er tomt for den aktuelle salgs eller tilbudsvaren kan kjøper avstå fra kjøpet uten kostnader. 

 

LEVERINGSTIDER

Alle leveringstider som blir oppgitt må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til leverandørs lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg, normalt sett 2-4 dager, før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Leverandør forbeholder retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Alle ordrer blir full- levert, dersom ikke annet er avtalt. Ekstra frakt ved dellevering vil tilfalle kunden dersom ikke annet er avtalt.

 

MANGLER ELLER FEIL VED PRODUKT

Kunde plikter å kontrollere at riktig produkt er mottatt. Oppdages det eventuelle mangler eller mulige feil ved et produkt, skal kjøperen straks og innen rimelig tid etter at mangelen burde vært oppdaget, rapportere mangelen til Truck- Line AS.

Dersom Truck- Line AS gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne en løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

Dersom kjøpte produkter skal lakkeres, eller etterbehandles er kunde pliktig til å foreta en kontroll av produktet for å forsikre seg om at det er riktig produkt, og at produktet er uten transportskader eller andre feil. Utgifter til lakk o.l dekkes ikke ved retur med mindre det foreligger helt spesielle forhold.
Utgifter til montering, oppkobling osv dekkes normalt ikke. 

 

ORDRENS GYLDIGHET

En ordre er gyldig når ordrebekreftelse er mottatt. Ordrebekreftelse gis pr. e-post. Ved bestillinger per telefon, fax eller brev er det implisitt gitt at ordrebekreftelse er gitt såfremt ikke Truck- Line AS opplyser noe annet. Ved innlegging av en ordre er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Truck- Line AS salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er skriftlig avbestilt eller Truck- Line AS skriftlig/per e-post kansellerer ordren.

 

FRAKT

Alle varer til privatpersoner og firmaer uten bedriftsavtale sendes normalt med Posten/ Bring, såfremt pakkens beskaffenhet tillater dette. Dersom varens beskaffenhet ikke tillater leveranse per Posten, vil en annen befrakter bli valgt av Truck- Line AS. Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode. Eventuelle merkostnader dette medfører for Truck- Line AS blir belastet kjøperen. Alle påløpte gebyrer i forbindelse med befraktningen belastes kjøper.

Kjøper har full mulighet til å benytte seg av egen opphenting uten tilleggsgebyr fra Truck- Line AS

Truck- Line AS sender ikke varer i postoppkrav.

 

ANGRERETT

Ønsker kjøper å angre kjøpet, må Truck- Line AS ha beskjed senest 14 dager etter at kjøper har mottatt varen. Angrefristskjema kan hentes i nettbutikken. Kjøper har anledning til å angre også før varen ankommer. Dersom kunden ønsker å heve kjøpet vil salgssummen tilbakeføres til kunden innen rimelig tid. Alle utgifter forbundet med forsendelse og retur av varen tilfaller i sin helhet kunden. Heving av kjøp og/ eller retur av kjøpte varer skal godkjennes av Truck- Line AS.

Kunden har ikke anledning til å angre kjøp av spesialbestilte, eller spesialtilpassede produkter. Herunder hører lakkerte varer og varer som ikke inngår i standard lagerført sortiment.

Angreretten går tapt dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde.

Angreretten gjelder ikke ved kjøp i butikk, på selgers kontor eller på verksted, jf. Forbrukerloven. Spesialbestillinger skal forhåndsavtales og kan ikke bestilles gjennom vår nettbutikk.

 

RETUR RETT

Gjelder for privatpersoner:

Truck- Line AS følger innen Norge prinsippene i Angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt med korrekt opplyst returnummer. Ved korrekt gjennomført retur tilbakebetales varens fulle pris. Frakt og øvrige omkostninger dekkes av kunde, dersom ikke annet er avtalt.

Bedriftskunder, offentlig institusjoner og næringsdrivende:

Ingen returer uten forutgående avtale med Truck- Line AS.

 

MONTERING

Kunden plikter og står selv ansvarlig for og kontrollere at det bestilles riktig produkt til korrekt kjøretøy. Dersom kundens kjøretøy ikke samsvarer med det oppgitt i produktbeskrivelsen, står kunden selv ansvarlig for omkostninger i forbindelse med retur. Leverandør forbeholder seg retten til å nekte retur av produkt som tatt ut av emballasje og/ eller prøvd montert. Dersom det oppstår problemer under montering skal kunde kontakte leverandør før ytterligere tiltak utføres. Truck- Line AS dekker ikke kostnader forbundet med montering.

 

UAVHENTEDE LEVERANSER

Dersom kunde ikke er tilgjengelig for utlevering av bestilt vare, eller ikke avhenter varer innen valgte befrakters frister forbeholder Truck- Line AS seg retten til å belaste kunden for omkostninger i forbindelse med frakt og retur.

 

SALGSPANT

Truck- Line AS har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Truck- Line AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

Det er uten unntak registrerte forhandlere og kunder med innvilget kreditt som kan handle varer mot faktura.

 

REKLAMASJON

Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Denne er normalt minst 1 år. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, herunder feil montering, ytre påvirkninger eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter, monteringsutgifter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Ved garantireklamasjon må det påstått defekte produktet returneres til Truck- Line AS med komplette manualer og original emballasje, hvis ikke annet er avtalt.

Alle forsendelser til Truck- Line AS vedrørende returer, garantireklamasjoner, og lignende må vedlegges vårt utstede returnummer som er unikt for returavtale, i tillegg til følgeskriv som refererer til opprinnelig fakturanummer, kjøpsdato, samt informasjon om hva forsendelsen gjelder, kopi av originalfaktura må vedlegges. Forsendelsen til Truck- Line AS skal skje kostnadsfritt for Truck- Line AS med mindre annet er avtalt mellom partene. Pakker som er sendt i oppkrav eller mottakers frakt vil ikke bli hentet ut. Dersom frakt på retur etter avtale skal belastes Truck- Line AS skal det kun benyttes befrakter etter instruksjon av Truck- Line AS

Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

Truck- Line AS gjør oppmerksom på at bilder i nettbutikken kan avvike noe fra produktet i utseende og innhold. Truck- Line AS bestreber seg til at bilder og illustrasjoner i størst mulig grad skal tilstrebe en realistisk gjengivelse av produktets utseende og funksjon.